Datasimulering av prosjekt-case skaper engasjement

Portrett av Lasse Gråberg

I kurset Strategisk prosjektledelse anvendes case-basert undervisning på en ny måte. Et digitalt simuleringsprogram setter deltakerne på prøve og under press. Her blir deltakerne utfordret av professor i prosjektledelse Ole Jonny Klakegg. Foto: Anne Line Bakken

– Det er utfordrende å få deltakerne til å ta pauser. De blir så oppslukt i spillet og teamarbeidet at de glemmer helt tid og sted. Slik beskriver førsteamanuensis Jan Alexander Langlo samlingene i kurset Strategisk prosjektledelse.

Tekst: Kaja Vik/Nina Lødøen

Gir kompleks og virkelighetsnær øvelse

De siste fem årene har Fagprogrammet i prosjektledelse ved NTNU tatt i bruk et unikt datasimuleringsverktøy for å tilby case-basert undervisning på en ny måte. Med et spesialtilpasset undervisningsopplegg som er skreddersydd rundt simuleringen har fagmiljøet klart å skape en læringsarena med stort fokus på teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter. Her blir du del av et lite team som sammen skal håndtere et større prosjekt.

For å kunne levere på høyt nivå må samarbeidet fungere, noe som bevisstgjør den enkelte deltaker om hvordan de bidrar inn i prosjekter og om hvordan de kan optimalisere sin rolle og leveranse. Dette er en krevende øvelse der god kommunikasjon er selve nøkkelen. Caset som tas i bruk vektlegger business-perspektivet og deltakerne får prøve seg på å sikre suksess i prosjektet gjennom håndtering av forretningscase, interessenthåndtering, usikkerhetsstyring, håndtering av endringer og gevinstrealisering. – Case-oppgaven er så kompleks og de må behandle mye informasjon underveis. De må jobbe godt sammen som team for å løse den, noe som gjør øvelsen virkelighetsnær og ikke minst svært nyttig, sier Langlo.

– Datasimuleringen som tas i bruk er basert på tradisjonell spillteknologi, og har mange likhetstrekk med, og samme oppbygning, som mange tradisjonelle dataspill

Svært engasjerte deltakere

En eksklusiv gruppe på rundt 60 personer har gjennomført kurset så langt. Tilbakemeldingene fra deltakerne er gode og den generelle opplevelsen virker å være at datasimuleringen i stor grad optimaliserer læringen. Ifølge Langlo er det mange som får aha-opplevelser underveis i spillet. Spesielt omkring hvordan de kan bruke det de har lært i ulike andre emner innen prosjektfaget og hvordan de best mulig kan bruke denne kunnskapen til å løse mange av utfordringene de møter i simuleringen.

Elin Marita Hermundstad har gjennomført kurset og sier at at kurset hadde en fin balanse mellom fokus på forståelse for prosjektledelse fra et strategisk og forretningsmessig perspektiv, og betydningen av å samhandle i team. Hun løfter også frem datasimuleringen som en morsom og lærerik øvelse som skapte grunnlag for refleksjon rundt samhandling og kommunikasjon i team.

– Datasimuleringen var en morsom og lærerik øvelse som skapte grunnlag for refleksjon rundt samhandling og kommunikasjon i team

– Rent personlig ga dette kurset meg også en økt interesse for relasjonell ledelse, teamutvikling og samhandling i team, sier Hermundstad. (Foto: Privat)

– Det at kurset vekker nysgjerrighet rundt tematikken knyttet til team og teamutvikling synes vi faglærere er spesielt interessant. Det å utnytte teamets samlede kapasitet for å få til gode resultater er veldig viktig. I kurset blir det godt demonstrert hvordan hvert enkelt teammedlem faktisk bidrar til teamets utvikling og til teamets suksess.

Nye pedagogiske grep

Faglærerne synes det er en spennende utfordring å ta i bruk dette nye verktøyet fordi det krever andre pedagogiske grep enn de tradisjonelle for å kunne gi deltakerne et godt læringsutbytte.

Bruken av et reelt prosjekt-case i kombinasjon med fokus på selve prosjektteam-dynamikken gjør at man får innsikt i sine egne styrker som prosjektleder samtidig som man tydelig ser hvor forbedringspotensialet ligger på begge plan. Faglærerne opplever at dette todimensjonale perspektivet gir en mer helhetlig og komplett læringsopplevelse som ruster deltakerne til møte med fremtidige og reelle prosjektutfordringer. Det er altså ikke datasimuleringen alene som bidrar til læring, men at deltakerne erfarer at den kommunikasjonen og dynamikken som inntrer i teamet har direkte innvirkning på resultatet.

– Det er altså ikke datasimuleringen alene som bidrar til læring, men at deltakerne erfarer at den kommunikasjonen og dynamikken som inntrer i teamet har direkte innvirkning på resultatet

Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo står bak studentene som jobber på datamaskin

Førsteamanuensis Jan Alexander Langlo kommer med innspill og observasjoner underveis i datasimuleringen. Foto: Anne Line Bakken

Det å observere denne parallelle prosessen er derfor gull verdt. En viktig del av læringen består i at faglærerne gir tilbakemelding på hvordan teamene prosesserer informasjon og kommuniserer internt underveis i simuleringen, slik at de får en mulighet til å justere dette før simuleringen er fullført. Det handler i stor grad om at man lærer gjennom praktisering og refleksjon på et «levende» case, men samtidig har man den fordelen at man kan trykke «pause» for å ta en timeout og reflektere over hva man har gjort. Det får man ikke til i hverdagen, smiler Langlo.

i

FAKTA

NTNU har ett av Europas største utdannings- og forskningsmiljø innen prosjektledelse, og tilbyr et rikt etter- og videreutdanningstilbud.

Kurset Strategisk prosjektledelse – Spillbasert teamutvikling og forretningsforståelse i prosjekter benytter dataspill i undervisningen. Du vil bli utfordret på håndtering av forretningscase, interessenthåndtering, usikkerhetsstyring, håndtering av endringer underveis og gevinstrealisering. Samtidig får du god innsikt i hvordan du selv kan bli et bedre teammedlem.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Populære videreutdanningsstudier

Populære videreutdanningsstudier

Du har sikkert hørt det du også, i festtaler og ved mange andre anledninger, hvor viktig det er at arbeidstakere i Norge får mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Har du tenkt på hva du selv kan ta videreutdanning i?

Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Roar Bratland Erichsen tok master i eiendomsutvikling og forvaltning fordi Bodø kommune ønsket seg mer eiendomskompetanse. Han mener kommuner kan vinne mye på å skaffe seg mer helhetlig kunnskap om eiendom.

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Mange sykepleiere med utdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut i Norge. Det er synd, for Norge mangler nesten 7000 sykepleiere, og i 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Derfor har NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.