27. feb, 2018 | Bloggpost, Helse og omsorg

Ekstra kunnskap ga økt trygghet i jobben

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Avdelingssykepleier Unni Lundberg merker at hun er mer trygg i arbeidet sitt etter å ha tatt videreutdanning i avansert sykepleie. Foto: Anne-Line Bakken.

Pasienter skrives ut tidligere enn før fra sykehuset. Krav til klinisk kompetanse hos sykepleiere i kommunehelsetjenesten har derfor økt de siste årene.

Tekst: Hanne Strypet

Med Samhandlingsreformen som kom i 2012 fikk kommunene ansvar for innbyggernes helsetjeneste, uavhengig av om tjenestene leveres av kommunal omsorgstjeneste eller statlig sykehus. En konsekvens av dette er at kommunehelsetjenesten nå møter en mer kompleks pasientgruppe.

– Pasientene skrives ut tidligere fra sykehuset, og vi ser at pasientene våre stadig får mer komplekse og sammensatte utfordringer, forteller Unni Lundberg, som er avdelingsleder ved Øya Helsehus i Trondheim.

I 2016 var Unni og hennes kollega John Helge Hamberg ferdig utdannet spesialsykepleiere etter å ha tatt en videreutdanning i avansert klinisk sykepleie.

De to jobber ved en av korttidsavdelingene ved Øya Helsehus i Trondheim kommune. Avdelingen deres har 19 sengeplasser, der fire av plassene er for hjertepasienter som trenger etterbehandling. Resten av pasientene kommer fra alle avdelingene ved St. Olavs hospital. De har med andre ord en variert pasientgruppe. – Videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie har ikke gitt de store endringene i arbeidsoppgaver, men den har gitt oss en høyere faglig kompetanse. Det gir både oss og kollegene våre en større trygghet i at vi kan gi pasientene våre god behandling og oppfølging, sier Unni.

– Jeg merker tydelig at det jeg gjør i jobben min har blitt mer kunnskapsbasert.

Lege er kun til stede på avdelingen på dagtid i hverdager. På kveldstid, natt og i helger gir det derfor en ekstra trygghet for sykepleierne som er på jobb om de selv har ekstra teoretisk og praktisk kunnskap om avansert utredning og observasjoner av pasienten, og at de vet hvilke tiltak de skal iverksette ved utvikling av akutt, kritisk sykdom eller forverring av kronisk sykdom.

– Etter at jeg tok videreutdanningen har jeg fått en større forståelse både for hva som må prioriteres og for pasientenes behov. Jeg ser nok andre tiltak vi kan iverksette for pasientene nå enn før, og jeg merker tydelig at det jeg gjør i jobben min har blitt mer kunnskapsbasert, sier John Helge.

Etter endt videreutdanning har de to ofte blitt spurt om faglige råd fra kolleger, både på huset og fra andre deler av helsetjenesten i kommunen. De setter pris på å få dele kunnskapen sin med andre.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Unni Lundberg og John Helge Hamberg opplever større trygghet ovenfor både pasienter og kolleger etter endt videreutdanning i avansert klinisk sykepleie. Foto: Anne-Line Bakken

Videreutdanningen med variasjon

Mens mange videreutdanninger for sykepleiere er spisset inn mot én enkelt pasientgruppe, organ eller kvalifiserer for jobb i en spesifikk sykehusavdeling, er videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie mer generell og gir faglig påfyll i den jobben man allerede har, eksempelvis i hjemmesykepleien, på et sykehjem eller ved en sengepost på sykehus.

– Nettopp variasjonen i arbeidsoppgavene er det som er mest givende i jobben min, mener John Helge.

På Øya helsehus har de pasienter som sliter med alt fra brudd, infeksjoner og kols til slag, rus og psykiatri, i tillegg til pasienter som venter på rehabilitering. Helsehuset er ikke et sykehjem, men en mellomstasjon fra sykehusoppholdet før man enten kommer hjem eller på sykehjem. En av avdelingene på huset er en kommunal akutt døgnavdeling som tar imot pasienter fra fastlege, legevakt og akuttmottak hele døgnet. Alle kommuner er pålagt å ha en slik funksjon.

– Pasientene som kommer dit er for frisk til å være på sykehus, men for syke til å være hjemme. Sykepleierne må dermed være gode på å observere pasientenes tilstand slik at de kan følges opp av sykehus om det blir nødvendig, sier Unni.

Øya Helsehus har et bredt spekter av pasienter og John Helge mener at nettopp variasjonen i arbeidsoppgavene er det som er mest givende i jobben. Foto: Anne-Line Bakken

– Godt klassemiljø og flinke forelesere

Videreutdanningen i avansert klinisk sykepleie retter seg både mot sykepleiere som jobber på sykehus og i kommunehelsetjenesten, og gir et større innblikk i behandling av pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdomstilstander.

– Vi hadde gode forelesere og temaene som ble tatt opp på samlingene var varierte og interessante. Her lærte vi om alt fra hjerte- og lungesyke, til samhandling og velferdsteknologi, forteller Unni, som håper at noen av sykepleierne hun er leder for på avdelingen søker.
Hun og John Helge forteller om studiesamlinger med et godt klassemiljø og interessante diskusjoner. Klassen deres hadde studenter fra både sykehus og andre kommuner, og de syntes det var nyttig å lære om hvordan de jobbet andre steder.

Selv om videreutdanningen var både interessant og spennende, var den også krevende.

– Det kan være tungt å studere ved siden av full jobb. Det var en periode med mye jobbing, men det var absolutt verdt det, sier John Helge.

– Det kan være tungt å studere ved siden av full jobb. Det var en periode med mye jobbing, men det var absolutt verdt det.

i

Avansert sykepleie

Videreutdanning i avansert sykepleie kvalifiserer for å utøve spesialsykepleie til pasienter med sammensatte, akutte og langvarige sykdommer.

Studiet går over 3 semestre og er mulig å kombinere med jobb. Undervisning gis i form av samlinger i Trondheim, samt fire ukers praksis. Man kan søke om å få studiet innpasset i en mastergrad.

Les mer om videreutdanning i avansert sykepleie

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Populære videreutdanningsstudier

Populære videreutdanningsstudier

Du har sikkert hørt det du også, i festtaler og ved mange andre anledninger, hvor viktig det er at arbeidstakere i Norge får mulighet til å ta etter- og videreutdanning. Har du tenkt på hva du selv kan ta videreutdanning i?

Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Kommunen trengte mer kompetanse på eiendom

Roar Bratland Erichsen tok master i eiendomsutvikling og forvaltning fordi Bodø kommune ønsket seg mer eiendomskompetanse. Han mener kommuner kan vinne mye på å skaffe seg mer helhetlig kunnskap om eiendom.

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Nytt studietilbud kan få sykepleiere med utenlandsk utdanning i jobb

Mange sykepleiere med utdanning fra utlandet får ikke brukt kompetansen sin fullt ut i Norge. Det er synd, for Norge mangler nesten 7000 sykepleiere, og i 2035 kan mangelen ha økt til 28 000, ifølge beregninger fra SSB. Derfor har NTNU, Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag i fellesskap fått på plass en kompletterende utdanning for sykepleiere som har utdanning fra land utenfor EU eller EØS.

Deler fersk kunnskap med kollegene

Deler fersk kunnskap med kollegene

I stedet for å leie inn ekstern kompetanse, satser arbeidsgiveren til Stine Kristoffersen på å utvikle medarbeiderne. Det har gitt gevinst. Det siste innen forskning bringes direkte fra skolebenken til arbeidsplassen.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.