Master gir svar på samfunnets behov for omstilling

Samfunnet står ovenfor store teknologiske endringer i årene som kommer, og professor Bjørn Sørskot Andersen er programleder for et nytt masterprogram på NTNU som skal gjøre studentene klare for akkurat den omstillingen. Foto: Anne Line Bakken

Internet of things, cybersikkerhet, maskinlæring, og sirkulær økonomi er nye tema de fleste ikke lærer gjennom utdanningen. Det nye masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling tilby høyaktuelt påfyll til teknologer, realister og økonomer.

Tekst: Lisbet Jære

– Noen har hevdet at folk med teknologi- og realfagsbakgrunn er flinkere enn andre til å lære nye ting på jobben, men det er nok en myte. Det er veldig lett å bli akterutseilt, sier Bjørn Sørskot Andersen, professor ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Han synes det er litt paradoksalt at det har vært få videreutdanningstilbud innenfor teknologi og realfag selv om digitalisering, automatisering og krav til bærekraft gjør at utviklingen skjer svært fort. Høsten 2020 lanserte NTNU det nye masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling som Andersen er programleder for.

– Vi har fått signaler fra flere hold om at det er behov for en slikt videreutdanningstilbud, både fra enkeltpersoner, næringsliv og offentlig forvaltning.

Masterprogrammet Teknologiledelse og digital omstilling skal sette studentene i stand til å løse og lede digital omstilling. Foto: Anne Line Bakken

Fleksibel videreutdanning for folk i jobb

Et av de mest populære videreutdanningstilbudene fra NTNU har gjennom flere år vært det erfaringsbaserte masterprogrammet i organisasjon og ledelse, som har flere spesialiseringer. Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling er organisert etter samme modell, med felles basisemner og mulighet for å velge spesialisering og masteroppgave relatert til erfaringer fra arbeidsplass. Kravet til opptak er bachelor i real- eller teknologifag.

– Det teknologiske er en grunnpilar i NTNUs utdanninger og vi vet at samfunnet står foran store teknologiske endringer i årene som kommer, særlig i forbindelse med omstilling ved hjelp av digital teknologi

– Studieprogrammet skal sette studentene i stand til å løse og lede digital omstilling. Det teknologiske er en grunnpilar i NTNUs utdanninger og vi vet at samfunnet står foran store teknologiske endringer i årene som kommer, særlig i forbindelse med omstilling ved hjelp av digital teknologi, sier Andersen.

NTNU har en ambisjon om å øke etter- og videreutdanningsaktiviteten. Livslang læring er viktig del av samfunnsoppdraget og etter- og videreutdanning gjør kunnskap som fremskaffes gjennom forskning tilgjengelig for flere.

RAMS-labben brukes både i undervisning og forskning, og vil være et bidrag inn mot fremtidens digitale verktøykasse for planlegging og optimalisering av vedlikehold. Foto: Anne Line Bakken Foto: Anne Line Bakken

Stort behov for digital kompetanse

Behovet for digital kompetanse i Norge er akutt og økende, både for bredde- og for spisskompetanse, slår Digital 21 fast. De har laget en strategi for digitalisering av næringslivet.

– I 2016 måtte 55% av de sysselsatte sette seg inn i ny teknologi eller nye administrative systemer i jobben

Det samme behovet viser også en rapport fra utvalget for Etter- og videreutdanning (EVU). I 2016 måtte 55% av de sysselsatte sette seg inn i ny teknologi eller nye administrative systemer i jobben i løpet av det siste året. I 2016 ble tre tusen norske ledere intervjuet rundt kompetanse og omstilling. Halvparten svarte at de har innført en form for ny teknologi de siste to årene.

– Behovet for omstilling er ofte knyttet til internasjonal konkurranse, digitalisering og miljøvennlige produkter og produksjon. Mastergraden er et tilbud til personer som arbeider med slik teknologibasert omstilling, sier Andersen.

For eksempel krever utviklingen i retning av bærekraftige lavutslippshus kompetanse om digitalisering, nye bygningsmaterialer og byggemetoder, nye kontraktsformer og teknisk prosjektledelse.

Lærer også om prosjektledelse og etikk

Andersen forteller kort om innholdet i de fem basisemnene: Det første, Muliggjørende teknologier, gir oversikt over ny digital teknologi som maskinlæring, kunstig intelligens, tingenes internett, virtuell virkelighet, stordata mm. Stadig mer av arbeidsformen i offentlig og privat sektor er prosjektbasert, og behovet for kunnskap er stort. Derfor er Praktisk prosjektledelse emne nummer to.

Bærekraftig bedriftsøkonomi og forretningsanalyse tar temperaturen på samfunnet og det grønne skiftet. Her lærer en hvorfor det kan lønne seg å handle grønt og bærekraftig, og hvordan bruke forretningsanalyser («business analytics») til å gjøre bedre beslutninger. Cybersikkerhet gir en innføring i cyber- og informasjonssikkerhet, blant annet hvordan lage sikre digitale løsninger.

Det siste, Etikk, metode og vitenskapsteori, er obligatorisk. – Kurset omhandler forskningsmetode og vitenskapsteori, og vi vet at mange ikke har dette fra sin grunnutdanning. Etikk og etiske dilemma er utrolig aktuelt, sier Andersen.

– Etikk og etiske dilemma er utrolig aktuelt

Samlinger i Oslo, Trondheim, Ålesund og Gjøvik

Andersen tror masteren også kan være interessant for de som har en grunnutdanning innenfor veldig spesifikke områder, som energi, bygg eller kjemi, fordi de her får muligheten til å tilegne seg både relevant breddekunnskap og fordype seg i tema de vil ha behov for kunnskap om i fremtiden.

– De fleste av kursene er samlingsbasert. Erfaringene våre fra masterprogrammet i organisasjon og ledelse er at mange setter pris på å få samlingene hvor de får et nettverk og lærer mye spennende av andre yrkesaktive. Samlingene vil holdes på flere steder, både i Trondheim, Oslo, Ålesund og Gjøvik, og det vil også tilbys emner der all undervisning er digital/nettbasert.

Fem spesialiseringer – flere kan komme

Så langt tilbys fem spesialiseringer:

Spesialiseringen i Digitalisering og automatisering vil ta for seg hvordan du kan bruke digitale verktøy for å analysere, optimalisere og automatisere ulike prosesser i en bedrift.

I Digital økonomi vil en se på hvordan nye forretningsmodeller og digitalisering påvirker arbeidslivet. Blant annet spørsmål om hva skal til for å være konkurransedyktig og overleve, det lurer mange på.

Prosjektledelse har alltid vært aktuell kompetanse. I spesialiseringen Prosjektledelse og digital transformasjon fokuseres det bl.a. på hvordan digitale verktøy og teknologi kan kan påvirke prosjektprosessen og effektivisere prosjektledelsen. 

Spesialiseringen i teknologibasert omstilling er konsentrert rundt fremadrettede temaer som mange mangler i sin grunnutdannelse. Eksempler er maskinlæring og selvjusterende prosesser og bærekraftige industrielle prosesser og ressursutnyttelse.

Den siste av de eksisterende spesialiseringene, Strategisk design og tjenesteutvikling,  handler om endring- og omstillingsprosesser i arbeidslivet, noe som ofte oppleves som krevende. Emnene i spesialiseringen vil deg kreative og visuelle verktøy for å jobbe med strategi og omstilling på egen arbeidsplass.

Ambisjonen er å starte flere spesialiseringer etter hvert.

i

Fakta

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Masterprogrammet i teknologiledelse og digital omstilling tar opp temaer som ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og økonomi. Det er mulig å ta enkeltemner på 7,5 studiepoeng eller en hel mastergrad. Kursdeltakerne bestemmer selv progresjonen med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre. De tre spesialiseringene, Digital økonomi, Strategisk design og tjenesteutvikling og Teknologibasert omstilling, består i dag av seks emner hver, og en må velge fire fra en av dem dersom en vil ta en mastergrad. Det er også obligatorisk å ta fire av breddeemner.

Andre artikler om videreutdanning

Berekraft og omstilling kan læras

Berekraft og omstilling kan læras

Kinodirektør Arild Kalkvik meiner grøn omstilling både kan vera artig og lønnsamt. Bærekraft, omstilling og inkluder er ei ny spesialisering innan masterprogrammet Organisasjon og leiing. Her kan du lære kva som må til for at samfunnet skal omstillast.

Hvordan få til bærekraftig omstilling i praksis

Hvordan få til bærekraftig omstilling i praksis

Bærekraftig omstilling er ikke noe bare en enkelt avdeling på en arbeidsplass kan jobbe med, det må inn i alle ledd, mener Kristine Nørgaard. Hun skriver masteroppgave om bærekraft og innovasjon i Oslobygg.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.