3. jul, 2018 | Bloggpost, Økonomi og ledelse

Operativt lederskap

Studentene prøvde ut metodikken i praksis i Nidelva forrige torsdag. Foto: Atle Harby.

Harald Innbjør er primus motor bak «Operativt lederskap» – et utviklingsprogram for bedrifter og organisasjoner med tanke på å gjøre driften bedre og mer lønnsom. Foto: Anne Line Bakken

Å bruke egne erfaringer som utgangspunkt for læring og forbedring er kjernen i det bedriftsinterne programmet «Operativt lederskap».

Tekst: Ingrun Furuhaug, NTNU VIDERE

Norddal kommune har fått et nytt IT-system for å følge opp eldre i kommunen. Det nye pasientjournalsystemet skal gjøre det lettere å følge opp behov for pleie, medisin og omsorgstjenester. Dette kommer til å forenkle jobben for de mange ansatte som på en eller annen måte jobber med eldre i kommunen. Eller?

I Norddal kommune viste det seg at de bare klarte å utnytte 20 % av mulighetene som lå i systemet. Den fantastiske, nye IT-løsningen ble slett ingen løsning, den ble derimot til stor frustrasjon for kommunens ansatte. Dette var situasjonen da kommunen gikk inn i det bedriftsinterne ledertreningsprogrammet i operativt lederskap (OPL-programmet), forteller universitetslektor Harald Innbjør.

Portrettfoto av Harald Innbjør, foto: Anne-Line Bakken

Universitetslektor Harald Innbjør

Erfaringslæring

Innbjør har undervist i OPL-programmet i en årrekke. Han er ansatt ved Institutt for vareproduksjon og byggteknikk på NTNU i Gjøvik, men jobber tett med bedrifter i hele landet for å heve kompetansen i operativ lederskap. Grilstad, Nortura, NCC, Coop varehandel og flere kommuner er blant de som har gjennomført programmet. Felles for deltagerne er at de jobber med drift og har en eller annen lederrolle som for eksempel teamleder eller leder for en arbeidsstasjon i en produksjonslinje.

En viktig side ved opplæringen er at den skjer på arbeidsplassen og at deltagerne jobber med reelle problemstillinger.

– John Deweys teori om erfaringslæring et viktig fundament i programmet. Vi tar utgangspunkt i hendelser på arbeidsplassen som bearbeides gjennom refleksjon, setter deretter ut ny måte å jobbe på og evaluerer den på nytt, forteller Innbjør, og fortsetter:

– Gjennomgående er det mye erfaring i bedriftene vi jobber med, men lite rom for refleksjon. Vi jobber med bedriften over en periode på 15 måneder og på kurssamlingene er det viktigste vi gjør å skape rom for refleksjon over egne erfaringer.

– Gjennomgående er det mye erfaring i bedriftene vi jobber med, men lite rom for refleksjon

Mellom samlingene jobber deltagerne med konkrete oppgaver, som de på neste samling deler og diskuterer erfaringen av. Innbjør forteller at deltagerne samler den nye erfaringsbaserte kunnskapen i en felles lederhåndbok, som videreutvikles også etter at programmet er ferdig. Deltakerne utvikler på den måten sin egen ledelsesmåte i stedet for å bli fortalt hva de skal gjøre.

Studenter på kurs i Miljødesign i vassdrag jobber ute i elva

Innbjør jobber tett med ulike virksomheter rundt omkring i landet. Her fra samling med Grilstad fabrikker. Foto: Anne-Line Bakken

Forbedringsprosjekter

Og hvilke forbedringsprosjekter jobbes det med?

– Prosjektene er gjerne forbedring og utfordringer som virksomheten likevel har tenkt å gjøre noe med, ofte noe de lenge har tenkt at de skulle iverksatt. Det kan være helt praktiske, hverdagslige ting som styring av arbeidsstasjoner, kildesortering, ergonomi og oppstart av produksjonslinje, sier Innbjør.

– Målsetningen er å innføre utvikling og refleksjon som likeverdig med vanlig drift, slik at de kan fortsette med nye forbedringsprosjekter etter at programmet er ferdig.

Fra kommunesektoren trekker han frem et prosjekt som gikk på å få bedre kommunikasjon mellom barnehage og foreldre og et annet som hadde som mål å etablere system for tilsyn av offentlige bygg.

– Vi avgrenser oss til mindre prosjekter, tar små steg og har et avgrenset tema, slik at det er gjennomførbart på den forholdsvis korte perioden programmet varer. Målsetningen er å innføre utvikling og refleksjon som likeverdig med vanlig drift, slik at de kan fortsette med nye forbedringsprosjekter etter at programmet er ferdig.

Kommunikasjon og selvforståelse

Hva deltagerne jobber med å forbedre kan variere mye fra bedrift til bedrift, og fra kommune til kommune. Men alle må jobbe med kommunikasjon og selvforståelse, påpeker Innbjør.

Den vanskelige samtalen er en av 12-15 kommunikasjonsteknikker som øves på i OPL-programmet. Her hos bedriften Brødrene Midthaug AS. Foto: Harald Innbjør

– God kommunikasjon er av avgjørende betydning for at arbeidsflyten skal gå bra, uansett hva man jobber med. Vi trener på 12-15 kommunikasjonsteknikker, for eksempel den vanskelige samtalen og hvordan man kan motivere.

For å oppnå bedre selvforståelse har deltagerne en personlig logg hvor de skriver ned situasjoner og hendelser der de reagerer spesielt sterkt. De bruker også kollegasamtale, der en kollega observerer en i jobbsammenheng og gir tilbakemelding i etterkant.

– Selvforståelse handler om å bli bedre kjent med seg selv og forstå seg selv i rollen som leder og som menneske. Mange sier at de tingene vi gjør på personlig side er det som de liker best, de får et nytt syn på seg selv og ser at det er mange dimensjoner. Flere sier at de begynner å skjønne konflikter de har hatt, sier Innbjør.

Vektlegger kjerneoppgaver

Og hvordan gikk det med Norddal kommune?

Portrett av rådmann Karl Andre Birkholt i Norddal kommune

Rådmann Karl Andre Birkhol i Norddal kommune.

Gjennom forbedringsprosjektet fant de fort ut at årsaken til at IT-systemet ikke fungerte optimalt, var at dataene som ble lagt inn i systemet var av mangelfull kvalitet. Det ble lagt ned mye jobb for å sikre gode data inn. Opplæring av de som tastet inn data var spesielt viktig. I dag utnytter kommunen bortimot 70 % av potensialet i pasientjournalsystemet og har som mål å utnytte systemet optimalt.

Dårlig utnyttelse av pasientjournalsystemet var en av flere driftsutfordringer som ble tatt tak i da Norddal kommune begynte på OPL-programmet i november 2016. Rådmann i Norddal kommune, Karl Andre Birkhol, sier at OPL-programmet skapte trivsel mellom ledere, gav økt ledelseskapasitet operativt gjennom mer samordnet ledelse og mange små og større driftsforbedringer, à la eksempelet med den nye IT-løsningen.

– Den viktigste samlede effekten av programmet er mer fokus på kjerneoppgavene og bedre forståelse for hvordan en leder endringsarbeid. Vi ser fortsatt nytten av OPL-programmet i smått og stort i hverdagen vår, avslutter Birkhol.

Les mer om OPL-programmet.

i

Operativt lederskap

Man skiller gjerne mellom operativ ledelse og strategisk ledelse. Sistnevnte jobber med overordnede planer og strategier, mens operativ ledelse sørger for at det som vedtas implementeres og sette ut i drift.

OPL-programmet har de operative lederne som målgruppe og trener dem i å utvikle sitt lederskap. Gjennom programmet skal deltagerne gi ideen om kontinuerlig forbedring et konkret innhold og øke sin samlede kapasitet til å iverksette virksomhetens strategier.

Les mer om OPL-programmet.

Strekillustrasjon: Vil du investere i din egen utvikling?

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Ble grunder midt i studieløpet

Ble grunder midt i studieløpet

– Jeg ble gründer midt i MTM-programmet. Det å starte et selskap har likhetstrekk med det jeg har jobbet med tidligere – det krever mye endring og det krever at en er oppdatert. Det er også en av grunnene til at jeg valgte Master of Technology Management – MTM.

Lærere trenger mangfoldskompetanse

Lærere trenger mangfoldskompetanse

– Når du har et mangfold blant elevene er det viktig å ha tilsvarende mangfold eller kompetanse hos lærerne, sier rektor Mette Winsnes Råberg. Videreutdanningstilbudet i mangfoldskompetanse er nyttig kompetansepåfyll for alle som jobber med mennesker, mener fagansvarlig Carla Ramirez.

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU. Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no