Sterkt økende behov for digital kompetanse

Oversiktsbilde fra samling

Er det tilstrekkelig mange unge og nyutdannede til å fylle kompetansebehovene de neste åra? Tvilsomt sier representantene fra de to teknologiselskaper vi har snakket med. Foto: Anne Line Bakken/NTNU

Teknologi er og blir relevant. Teknologiske endringer kommer fort, noe som krever oppdatert kunnskap for ledere og beslutningstakere. Hvordan skal ledere i norske kunnskaps- og teknologibedrifter greie å være et steg foran i møte med fremtidens teknologiske endringer og den digitale økonomien?

Tekst: Kaja Vik

Vi har snakket med to ledende teknologiselskaper, VitalThings og Alpha Venturi/IOTA-stiftelsen om deres kompetansebehov framover. Begge selskapene benytter ny transformativ digital teknologi i utviklingen av sine prosjekter. Deres behov gir et tydelig bilde av hvilke egenskaper som etterspørres i dagens marked og hvilke kunnskapskrav som vil settes i tiden som kommer. Begge selskapene har økte behov for teknologi-kompetanse innen sine spesifikke nisjer. De ønsker tekniske analytikere som har forståelse for industrien og som er i stand til å levere bærekraftige forretningsmodeller basert på ny teknologi.

Hva slags kompetanse etterspørres?

Bård Benum, CEO i VitalThings AS ser et tydelig behov for kompetanse på bærekraftige forretningsmodeller i en verden i rask endring, hvor de nye digitale løsningene setter standarden for hvilke forretningsmodeller som overlever i dagens marked. Benum ser viktigheten av å inneha denne kompetansen, da sunn forretningsdrift legger selve grunnlaget for forutsigbarhet i virksomheten.

– Verden er i rask endring og nye digitale løsninger setter standarden for hva slags forretningsmodeller som overlever

Benum beskriver et stadig sterkere fokus fra potensielle medarbeidere på at virksomheten de jobber i skal levere produkter og tjenester med mening. Teknologi for bedre helse oppleves meningsfylt og givende, så det gir oss tilgang på motivert og kompetent arbeidskraft, sier han. I jobber med avansert og fremtidsrettet teknologi kan det være mer krevende å finne de riktige profilene, for eksempel innenfor områder som antennedesign og avansert signalbehandling.

 

Portrettbilde av Bård Benum

Bård Benum er CEO i VitalThings AS og jakter på personer med relevant teknologi-erfaring med interesse for å anvende denne innenfor helseområdet. Foto: VitalThings

Trenger både nyutdannede og de med lengre arbeidserfaring

Vi jobber med ny anvendelse av teknologi og det er derfor viktigst å finne personer med relevant teknologi-erfaring, men med interesse for å anvende denne innenfor helseområdet, utdyper han. Det å finne de riktige folkene til selskapet vårt har vært en interessant prosess, sier Benum, og det har vært spesielt spennende å erfare at det finnes helsefaglig personell med svært sterk teknologi-interesse og -kompetanse.

Benum beskriver et behov både for nyutdannede og de med lengre arbeidserfaring. Vi trenger en god mix av nyutdannede med fersk innsikt i de yngste teknologidisiplinene, for eksempel maskinlæring, og personer med lengre utviklingserfaring av hardware og software sier Benum.

VitalThings har spesielt behov for variert kompetanse innenfor teknologi, hardware og software. Embedded utvikling, antenne design, signalbehandling. Softwareutvikling, frontend- og backend. Maskinlæring. Kompetanse fra helse- og helsetjenester, samt kompetanse rundt digital forretningsutvikling.

Utfordrende å finne folk med riktig kompetanse

Wilfried Pimenta de Miranda er grunnlegger av selskapet Alpha Venturi, et norsk venture studio med fokus på digital cleantech og emerging-teknologi. Selskapet har bidratt til IOTA-stiftelsen siden 2016 med å gi forståelse for regional kontekst og industri-utfordringer i Norge og Norden. Selskapet hjelper også bedrifter og forskningsinstitusjoner til å bidra til inkubasjon av nye start up-ventures og konsortium som blant annet bruker IOTA teknologi sammen med Internet of Things eller Artificial Intelligence. Et slikt prosjekt er et smart-energy-konsept for bærekraftige byer, et spinoff av H2020 Citychange.eu -prosjektet hvor IOTA er tatt i bruk. Wilfried Pimenta de Miranda har gjennom sitt arbeid med IOTA og Alpha Venturi lang erfaring med bruk av transformativ digital teknologi i utviklingen av sine prosjekter, og gjør seg mange like erfaringer som Benum i jakten på attraktiv kompetanse og arbeidskraft.

– For å forme nye digitale forretningsmodeller som er økonomisk levedyktige, skalerbare og i linje med FNs bærekraftsmål er åpen innovasjon et nøkkel

Ifølge Wilfried Pimenta de Miranda har tilgang på rått talent vært avgjørende for IOTAs fremgang i form av dype teknologiske gjennombrudd og tidlig dialog med industri-partnere.

Utfordringen med å finne de riktige folkene til jobben er ifølge Wilfried Pimenta de Miranda hovedsakelig at blockchain-industrien er ny og utvikler seg svært raskt. IOTA har derfor hatt en desentralisert rekrutteringspolicy siden 2015 da prosjektet startet og fokuserer på å trekke til seg de mest talentfulle kandidatene. Dette uavhengig av hvor i verden de holder til for å kunne få tilgang på de aller beste innen feltet. Ekte innsikt i det vi driver med og talent for de oppgavene som kreves er mangelvare, sier Wilfried Pimenta de Miranda. IOTA har derfor tatt initiativ til dialog med universitet og andre utdanningsinstitusjoner innen forretningsutvikling og driver med scoping av online-programmer som for eksempel EU-prosjektet Chaise som er etablert for å utvikle og heve blockchain-kompetansen i Europa.

 

portrettfoto av Wilfried Pimenta

Wilfried Pimenta de Miranda er grunnlegger av selskapet Alpha Venturi som søker folk med blockchain-kompetanse. Dette er en ny industri som utvikler seg svært raskt, og det gjør det ekstra utfordrende å finne de retta folka. Foto: IOTA

Lederne må legge til rette for utvikling og innovasjon

IOTA’s organisasjon og økosystem har behov for folk med talent, men også de med kapasitet og vilje til å endre status quo og med mot til å utfordre de tradisjonelle forretningsmodellene. Det er ifølge Wilfried Pimenta de Miranda lettere å finne kreative og uredde kandidater som er villig til å ha en bratt læringskurve blant unge kandidater. På samme tid ser han at incentivet må komme ovenfra, og at det ikke skjer mye uten at lederne forplikter seg til å legge til rette for utvikling og innovasjon innad i organisasjonene.

Det krever visjon og mot å transformere organisasjoner og industrier, både i privat og offentlig sektor. I IOTA har de satt sammen et team med ansatte i alle aldre hvor de kombinerer juniorer og seniorer med HR for å kunne spesialisere seg i ulike nisjer.

Vi trenger et vidt spekter at kompetanse blant de som jobber for oss, fra blockchain, desentralisert- nettverks-forskning og utvikling til tekniske analytikere som er i stand til å forme forretningsmodeller basert på ny teknologi. I økende grad har IOTA-økosystemet behov for digitale forretningshoder og eksperter som selvstendig klarer å skape nye verdivurderinger og å operere modeller som ligger langt foran standard og tradisjonell forretningsdrift.

Sammenhengen mellom nye digitale teknologier, forretningsdrift og forretningsmodeller

Men er det tilstrekkelig mange unge, nyutdannede, kreative og talentfulle mennesker til å fylle behovene som finnes? Tvilsomt. NTNU tilbyr derfor et fleksibelt erfaringsbasert masterprogram i teknologiledelse og digital omstilling. Utdanningen er delvis nettbasert og kan tas ved siden av jobb. Det er mulig å ta enkeltemner eller en mastergrad.

– Vi ønsker å utvikle en forståelse av hvordan digitalisering er i ferd med å endre måten vi driver forretningsvirksomhet på hos studentene, for at de skal forstå hvilke utfordringer som må håndteres, og hvilke muligheter som kan utnyttes i tiden fremover

Førsteamanuensis Anders Gullhav underviser på masterprogrammet og sier at det overordnede formålet med utdanningen er å gi teknologer høyere innsikt i sammenhengen mellom nye digitale teknologier, forretningsdrift og forretningsmodeller. 

Portrettbilde av Anders

Førsteamanuensis Anders Gullhav.

– Vi ønsker å utvikle en forståelse av hvordan digitalisering er i ferd med å endre måten vi driver forretningsvirksomhet på hos studentene, for at de skal forstå hvilke utfordringer som må håndteres, og hvilke muligheter som kan utnyttes i tiden fremover, sier han.

i

FAKTA

Verden gjennomgår nå en enorm digital transformasjon. Masterprogrammet i Teknologiledelse og digital omstilling vil sette deg i stand til å løse problemstillinger relatert til denne transformasjonen og lede bedrifter gjennom dette spennende skiftet.

Det er mulig å ta enkeltemner på 7,5 studiepoeng eller en hel mastergrad. Du bestemmer selv progresjonen, med unntak av masteroppgaven som må gjennomføres på to semestre. 

I dette masterprogrammet kan du velge å spesialisere deg innenfor Digitalisering og automatisering, Digital økonomi, Prosjektledelse og digital transformasjon, Teknologibasert omstilling eller Strategisk design og tjenesteutvikling.

i

VitalThings

VitalThings utvikler kontaktløse helseteknologi-løsninger. Etter flere års produktutvikling ble selskapet formelt etablert i 2017, og utvikles av erfarne teknologiledere og -gründere. Basert på avansert sensorteknologi, signalbehandling og maskinlæring utvikles det løsninger som følger opp ulike former for livstegn.
Selskapet har tett samarbeid med forskere, medisinske miljø, flere universitet, samt globale selskap og har utviklet verdens mest avanserte og presise kontaktløse søvnmonitor. Denne er nå i bruk innenfor helse- og omsorg, av privatpersoner og toppidrettsutøvere. Et nytt og større pågående utviklingsprosjekt fokuserer på kontaktløs overvåking av pust og screening av søvnapné.

www.linkedin.com/in/b%C3%A5rd-benum-0747858

i

IOTA-stiftelsen ​

IOTA-stiftelsen er en global not-for-profit stiftelse med hovedkvarter i Tyskland. Stiftelsen har 150 ansatte lokalisert rundt om i verden. Stiftelsens formål er å støtte opp under forskning og utvikling av ny “distributed ledger technologies” også kalt DLT. Dette inkluderer IOTAs egenutviklede DLT kalt The Tangle. Denne DLTen bruker sin egen unike teknologi for å løse tre fundamentale problemer innen blockchain-teknologi: høye avgifter, skalering og sentralisering. Det er en åpen kilde-protokoll som kobler “human” økonomi med “machine” economy ved å fasilitere nye maskin-til-maskin (M2M) interaksjoner, inkludert sikre dataoverføringer, sømløse mikrobetalingsløsninger og sikker adgang til adminkontroll. I Norge samarbeider IOTA med et bredt spekter av organisasjoner og selskaper og driver pågående forskning og innovative prosjekter med Norske demo-sider på tvers av energisystemer, smarte byer og mobilitet.

IOTA-stiftelsen bidrar til et bredt ecosystem av utviklere, løsningsleverandører og “problem-eiere” ved hjelp av ny open source-teknologi. De jobber med en omfattende konstellasjon av partnere for å kunne videreutvikle teknologien og for å støtte dens integrasjon i den digitale infrastrukturen, dataplattformer og end-applikasjoner. IOTA Tangle og andre DLTs muliggjør det å forme et nytt rammeverk for det digitale økosystemet, og datadrevne forretningsmodeller som både kan være transformative og disruptive. Dette er avanserte prosjekter, ofte i samarbeid med større organisasjoner og offentlig sektor. IOTA er interessert i å utvikle den nye generasjonen åpen og transparent e-infrastruktur slik at man kan takle sosiale utfordringer og oppfylle FNs bærekraftsmål.

www.linkedin.com/in/wilfriedpimenta

 

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Nyhetsbrev fra NTNU VIDERE gir deg informasjon om videreutdanning og deltidsstudier.

Andre artikler om videreutdanning

Reisen til ny karriere

Reisen til ny karriere

Stian Vik Birkestrand valgte masterstudiet Teknologiledelse og digital omstilling for å få en karriere hvor han kan være mer hjemme.

Meiningsfull utdanning

Meiningsfull utdanning

Leif og Mari utdannar seg begge til audiopedagogar. Dei er samde om ein ting: Å auke kompetansen om nedsett høyrsel er både spennande og meiningsfullt.

www.ntnu.no/videre
E-post: videre@ntnu.no

NTNU VIDERE er videreutdanning og deltidsstudier fra NTNU.
Vi tilbyr kurs av kortere eller lengre varighet på bachelor- og masternivå innen de fleste fagområder. Undervisningen er fleksibel og tilpasset deg som er i arbeidslivet – ofte som en kombinasjon av aktiviteter på nett og intensive samlinger. Ved NTNU blir du undervist av Norges fremste forskere og forelesere.